Hoppa till innehåll

Vad är en distribuerad huvudbok?

Vilken valuta ska jag börja med?

Distributed ledgers – Distribuerade huvudböcker är databaser som delas i ett nätverk och är spridda över olika geografiska platser. En huvudbok är som kanske bekant en samling finansiella konton. I detta fall betyder distribuerad att den är utspridd och kontrolleras globalt. Distribuerade huvudböcker innehas och omorganiseras alltså av flera parter på olika geografiska platser och institutioner.

Hur distribuerade huvudböcker fungerar

Distribuerade huvudböcker kan övervakas av deltagarna vid varje nätverksnod.  Deltagarna kan få en identisk kopia av de registreringar som delas i nätverket. Det här ger varje deltagare möjlighet att bedöma. Om huvudboken ändras på något sätt replikeras ändringarna och kopieras till deltagarna. För att tillse till att databasen är korrekt synkroniseras den. Distribuerade huvudböcker och Bitcoin använder exempelvis samma teknik.

Sammanfattande punkter distribuerade databaser

  • Distribuerade huvudböcker är databaser som delas i ett nätverk och som kan nås från olika geografiska platser.
  • De innehas, omorganiseras och kontrolleras av individer som kallas noder. Behovet av en tredje part elimineras i distribuerade huvudböcker.
  • Distribuerade huvudböcker anses vara mycket säkra, eftersom de till sin natur är decentraliserade och ger en hög grad av öppenhet.

Hur fungerar distribuerade huvudböcker

Distribuerade huvudböcker organiseras och kontrolleras av individer som kallas noder. Databasen byggs upp helt oberoende av varje nod. Varje transaktion som sker i nätverket behandlas och en slutsats om databasens utveckling skapas av varje nod. På grundval av transaktionen genomförs en omröstning om de ändringar som genomförts i databasen. Alla noder deltar i omröstningen, och om minst 51 % av dem är överens godkänns den nya transaktionen i databasen.

Läs mer på Coindesk om distribuerade huvudböcker.

Proof-of-Work och miners

Noder i Proof-of-Work-blockkedjan kallas också för miners (gruvarbetare). När en miner framgångsrikt lägger in en ny transaktion i ett block får han eller hon en belöning. Det kräver en dedikerad 24×7-datorkraft. Det är miners ansvar att beräkna den kryptografiska hashen för nya block. Den som bland gruvarbetarna lyckas hitta hashen först får belöningen. Miners som ägnar mer beräkningskraft åt att hitta hashen kommer att lyckas bättre. 

Fördelar med distribuerade huvudböcker.

De viktigaste fördelarna med en distribuerad huvudbok är att den är mycket säker, transparent, oföränderlig och manipuleringssäker, samtidigt som inmatningar i databasen kan ske utan att tredje part behövs. Dessa få saker är oerhört viktiga. En distribuerad huvudbok är oföränderlig om den är korrekt inrättad. Detta innebär att när en post väl har skrivits in i denna huvudbok kan den inte rättas till av någon annan part. Uppgifterna är därför 100 % manipuleringssäkra så länge som huvudboken förblir distribuerad.

Öppen, decentraliserad och säker

En distribuerad huvudbok är till sin natur decentraliserad. Detta lägger till ett lager av säkerhet eftersom det inte finns någon centraliserad enhet att rikta in sig på med illasinnade åtgärder. Databasen är spridd över hela världen, så den kan inte attackeras. Öppenhet ses också som en fördel med DLT. En distribuerad huvudbok kan tillåta att all information som lagras är lätt och fritt synlig, vilket kan tillföra en enorm mängd önskad öppenhet till en mängd olika branscher.

Exempel på distribuerade huvudböcker

  • Bitcoin: Den mest populära distribuerade huvudboken utan tvekan. Bitcoin är ett peer-to-peer-betalningsnätverk som gör det möjligt för användare att skicka icke-reversibla betalningar.
  • Ethereum: är en mycket populär distribuerad huvudbok, som har blivit populär eftersom utvecklare kan skapa sina egna applikationer på Ethereums blockkedja, och även på grund av införandet av smarta kontrakt.
  • Ripple är en distribuerad huvudbok med öppen källkod som fokuserar på betalningar, särskilt gränsöverskridande avvecklingar. Ripple utformades ursprungligen för banker.

Varför distribuerade huvudböcker viktigt

DLT har stor potential att revolutionera det sätt på vilket regeringar, institutioner och företag arbetar. Den kan hjälpa regeringar med skatter, utfärdande av pass, hantering av fastighetsregister och licenser, utbetalning av socialförsäkring samt att rösta. Tekniken gör stora avtryck i branscher som finans, musik och underhållning, diamanter och värdefulla tillgångar, konst, försörjningskedjor för olika varor med mera.

Sammanfattning

En distribuerad huvudbok (distributed ledger) är kopierade, delade och synkroniserade digitala data, geografiskt spridda över flera platser, länder eller institutioner. Till skillnad från en centraliserad databas finns det ingen central administratör. Det krävs ett peer-to-peer-nätverk samt konsensusalgoritmer för att säkerställa att replikering mellan noderna sker. En form av design av distribuerad huvudbok är blockkedjesystemet (blockchain), som kan vara antingen offentligt eller privat.

Slutsats

Chefer, investerare och visionärer står nu inför uppgiften att fortsätta att integrera organisationer som kan använda distribuerade huvudböcker. Det kan drastiskt förändra hur de utbyter och bevarar data. Det är en viktig teknik som kan förbättra befintliga system och inspirera till nya program. Den digitala tekniken överträffar nästan Internet. Samtidigt är just Internet grunden för den att existera så utbrett.